CONVOCATOR 2016

 

                        Consiliul director al Casei de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ, convoacă Adunarea generală a  membrilor C.A.R în data de 08.03.2016, ora 11 la CAR Credit Teiuş/Centrul de zi-Clubul membrilor din  Teiuş, str. Decebal nr. 40, jud. Alba.   

                        În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Adunare generală pentru data de 10.03.2016, ora 11, la CAR Credit Teiuş/Centrul de zi-Clubul membrilor din  Teiuş, str. Decebal nr. 40, jud. Alba.   

                        Prima Adunare generală este declarată statutară în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor. A doua Adunare generală este declarată statutară cu numărul celor prezenţi. Hotărârile Adunării generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

                         Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere se găsesc la sediul C.A.R. Credit Teiuş şi la sucursalele  sale din Abrud,  Arieşeni, Blaj, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureş, Sebeş şi  Centru de zi-Clubul membrilor din  Teiuş şi prin anunţ la Radio Reîntregirea –Alba Iulia. 

                        Adunarea generală  are următoarea,

 

ORDINE DE ZI:

 

1.      Prezentarea şi aprobarea Raportului Consiliului Director asupra activităţii desfăşurate în anul 2015.

2.      Prezentarea şi aprobarea Raportului financiar pe anul 2015.

3.      Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.

4.      Repartizarea excedentului pe 2015.

5.      Prezentarea şi aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 şi a programului de activitate pentru anul 2016.

6.      Descărcarea de gestiune a  Consiliului  director.

            7.  Propune  ca Bota Cristian Florin să fie nominalizarea candidatului  din partea  CAR Credit Teiuş  pentru un loc în Consiliul Director al Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR).

           8.   Alegerea delegaţiilor pentru Adunarea generală a Federaţiei (FEDCAR).

           9. Aprobarea cumpărării de sedii pentru sucursale şi aprobarea deschiderii de noi sucursale.

           10. Aprobarea delegaţiei din partea CAR Credit Teiuş la Conferinţa WOCCU din Belfast, Irlanda de Nord. 

           11 Aprobarea tuturor materialelor prezentate şi Confirmarea hotărârilor Consiliului director pe parcursul anului 2015.

           12. Propune  împuternicirea domnului Bota Cristian Florin pentru a reprezenta unitatea în faţa oricărei instituţii a statului pentru autentificarea actelor adiţionale a actului constitutiv şi a actului adiţional al  statutului  C.A.R. CREDIT TEIUŞ-IFN, la Biroul Notariatului Public şi Judecătoria AIUD şi la orice altă instanţă. Domnul Bota Cristian Florin se va legitima ,  având calitatea de  membru al consiliului director şi de director executiv al C.A.R. CREDIT TEIUŞ-IFN.

           13.   Diverse.

                                                                                     Preşedinte,

                                                                       Olariu Mircea             

 

 

Adunare generala

1) Organele de conducere, administrare şi control ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ  sunt:

 

- Adunarea Generală;

 

- Consiliul Director;

 

- Comisia de cenzori.

 

Organul suprem de conducere al C.A.R. CREDIT TEIUŞ  este Adunarea Generală a membrilor, care se convoacă cel puţin o dată pe an, dar nu mai târziu de 90 de zile după încheierea anului financiar, sau ori de câte ori este necesar.

 

                2) Convocarea Adunării Generale se face de către: Consiliul Director sau la solicitarea a minim 1/3 din numărul total al  membrilor CAR CREDIT TEIUŞ. 

 

Consiliul Director convoacă Adunarea Generală cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării ei, la toate locaţiile C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

 

În cazul în care Consiliul Director nu convoacă Adunarea Generală anuală la termenul stabilit, aceasta va fi convocată de Comisia de cenzori.

 

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală şi dacă există dovezi conform cărora Consiliul Director nu este capabil să-şi îndeplinească funcţiile, sau că acţionează împotriva intereselor membrilor.

 

3)      Convocarea se  face prin afişare la sediul casei de ajutor reciproc şi la sucursalele acesteia. Convocarea trebuie să cuprindă întotdeauna locul, data şi ora ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi. Convocarea trebuie să  prevadă data şi locul la care ar urma să  se tina cea de-a doua adunare generală, în situaţia în care prima nu s-a putut constitui. Intre datele prevăzute pentru desfăşurarea adunării generale nu poate fi un termen mai mic de 24 ore şi nici mai mare de 15 zile.

 

            Prima adunare generală este declarată statutară în prezenţa a jumatate plus unu din numarul        membrilor.

 

                A doua adunare generală  este declarată statutară cu numărul celor prezenti.

 

           4) Hotărârile adunarii generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

 

                

 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:

 

a)      aprobă şi modifică actul constitutiv si statutul propriu al C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

b)      dezbate şi hotărăşte asupra raportului anual al Consiliului Director şi al raportului cenzorilor;

 

c)      dezbate si hotărăşte asupra bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor;

 

d)      dezbate şi hotărăşte asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil aferent exerciţiului financiar anterior, precum si a repartizării excedentului rezultat după acoperirea cerinţelor legale;

 

e)      însărcinează Consiliul Director să elaboreze şi să aprobe politici interne/norme scrise: de împrumut, de recuperare a împrumuturilor curente, de recuperare a împrumuturilor restante, de menţinere a lichidităţii, de investiţii lichide şi financiare, de investiţii în active fixe şi neproductive, de constituire a capitalului propriu şi de menţinere a unui nivel adecvat de capital, de atragere a fondului social, de controale interne, de administrare a activelor şi pasivelor, de stabilire a dobânzilor, precum şi alte politici interne/norme şi proceduri necesare pentru funcţionarea C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

f)        hotărăşte asupra afilierii şi dezafilierii C.A.R. CREDIT TEIUŞ  de la Federaţia C.A.R., asupra înfiinţării de filiale şi sucursale, asupra comasării şi fuziunii; Adunarea generală împuterniceşte Consiliul Director ca în caz de urgenţă să înfiinţeze sucursale sau filiale, urmând ca această hotărâre să fie supusă ratificării la prima adunare generală.

 

g)      hotărăşte dizolvarea şi lichidarea C.A.R. CREDIT TEIUŞ, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu legea;

 

h)      alege prin vot, pentru mandate de 4 ani Consiliul Director şi cenzorii C.A.R. CREDIT TEIUŞ. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul se aleg direct pe funcţii. Directorul executiv şi directorul economic fac parte de drept din Consiliul Director;

 

i)        alege delegaţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ  pentru Adunarea Generală a Federaţiei C.A.R;

 

j)        aprobă candidaturile reprezentanţilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ  pentru Consiliul Director sau Cenzorul Federaţiei C.A.R.

 

k)      revocă mandatul Consiliului Director, al cenzorilor sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au fost aleşi, în cazul în care au încălcat statutul C.A.R. CREDIT TEIUŞ sau hotărârile Adunării Generale, sau au comis infracţiuni prevăzute la Articolul 16, punctul 4, al prezentului statut.

 

l)        aprobă cumpărarea, vânzarea şi/sau schimbarea sediului, terenului si mijloacelor de transport;

 

m)    stabileşte strategia şi obiectivele generale ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

n)      hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală, sau au votat împotrivă; membrul care, într-o anumită problemă supusă dezbaterii Adunării Generale, este interesat personal, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

o)      Aproba regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.