Adunare generala

1) Organele de conducere, administrare şi control ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ  sunt:

 

- Adunarea Generală;

- Consiliul Director;

- Comisia de cenzori.

 

Organul suprem de conducere al C.A.R. CREDIT TEIUŞ  este Adunarea Generală a membrilor, care se convoacă cel puţin o dată pe an, dar nu mai târziu de 90 de zile după încheierea anului financiar, sau ori de câte ori este necesar.

 

                2) Convocarea Adunării Generale se face de către: Consiliul Director sau la solicitarea a minim 1/3 din numărul total al  membrilor CAR CREDIT TEIUŞ. 

Consiliul Director convoacă Adunarea Generală cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării ei, la toate locaţiile C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

În cazul în care Consiliul Director nu convoacă Adunarea Generală anuală la termenul stabilit, aceasta va fi convocată de Comisia de cenzori.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală şi dacă există dovezi conform cărora Consiliul Director nu este capabil să-şi îndeplinească funcţiile, sau că acţionează împotriva intereselor membrilor.

3)Convocarea se  face prin afişare la sediul casei de ajutor reciproc şi la sucursalele acesteia. Convocarea trebuie să cuprindă întotdeauna locul, data şi ora ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi. Convocarea trebuie să  prevadă data şi locul la care ar urma să  se tina cea de-a doua adunare generală, în situaţia în care prima nu s-a putut constitui. Intre datele prevăzute pentru desfăşurarea adunării generale nu poate fi un termen mai mic de 24 ore şi nici mai mare de 15 zile.

            Prima adunare generală este declarată statutară în prezenţa a jumatate plus unu din numarul        membrilor.

                A doua adunare generală  este declarată statutară cu numărul celor prezenti.

4) Hotărârile adunarii generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:

 

a.       aprobă şi modifică actul constitutiv si statutul propriu al C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

b.      dezbate şi hotărăşte asupra raportului anual al Consiliului Director şi al raportului cenzorilor;

c.       dezbate si hotărăşte asupra bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor;

d.      dezbate şi hotărăşte asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil aferent exerciţiului financiar anterior, precum si a repartizării excedentului rezultat după acoperirea cerinţelor legale;

e.       însărcinează Consiliul Director sa emita hotarari, să elaboreze şi să aprobe/politici interne/norme scrise: de împrumut, de recuperare a împrumuturilor curente, de recuperare a împrumuturilor restante, de menţinere a lichidităţii, de investiţii lichide şi financiare, de investiţii în active fixe şi neproductive, de constituire a capitalului propriu şi de menţinere a unui nivel adecvat de capital, de atragere a fondului social, de controale interne, de administrare a activelor şi pasivelor, de stabilire a dobânzilor, precum şi alte politici interne/norme şi proceduri necesare pentru funcţionarea C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

f.        hotărăşte asupra afilierii şi dezafilierii C.A.R. CREDIT TEIUŞ  de la Federaţia C.A.R., asupra înfiinţării de filiale şi sucursale, asupra comasării şi fuziunii; Adunarea generală împuterniceşte Consiliul Director ca în caz de urgenţă să înfiinţeze sucursale sau filiale, urmând ca această hotărâre să fie supusă ratificării la prima adunare generală.

g.      hotărăşte înființarea de filiale, fuziunea, dizolvarea şi lichidarea C.A.R. CREDIT TEIUŞ, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu legea;

h.      alege prin vot, pentru mandate de 4 ani Consiliul Director şi Comisia de Cenzori a C.A.R. CREDIT TEIUŞ-IFN. Directorul Economic si Directorul Executiv fac parte de drept din Consiliul Director.

i.        alege delegaţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ  pentru Adunarea Generală a Federaţiei C.A.R

j.        aprobă candidaturile reprezentanţilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ  pentru Consiliul Director sau Cenzorul Federaţiei C.A.R.

k.      revocă mandatul Consiliului Director, al cenzorilor sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au fost aleşi, în cazul în care au încălcat statutul C.A.R. CREDIT TEIUŞ sau hotărârile Adunării Generale, sau au comis infracţiuni prevăzute la Articolul 16, punctul 4, al prezentului statut.

l.        stabileşte strategia şi obiectivele generale ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

m.    (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală, sau au votat împotrivă.

 (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului

n.      Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al 4-lea, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate CAR CREDIT Teiuș, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

o.      Aproba regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori. Membrii comisiei de cenzori pot fi remunerați pentru activitatea depusă.