Misiunea Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş

 „Întărirea rolului Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş în satisfacerea nevoilor financiare ale membrilor săi şi în dezvoltarea comunităţii”.

 

Viziunea Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş

  „Banii nu sunt scopul final, ci mijlocul de a îmbunătăţi condiţiile materiale şi sociale ale membrilor noştri”.

 

Misiunea Noastra

 

   Misiunea C.A.R.CREDIT TEIUŞ-IFN este sprijinirea, întrajutorarea financiară prin acordarea de împrumuturi numai membrilor săi şi stimularea acestora de a contribui la constituirea şi creşterea fondului social al membrilor.
   Obiectul de activitate al  casei de ajutor reciproc il constituie acordarea catre membrii săi de împrumuturi cu dobandă care se reântoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. Obiectul de activitate al  casei de ajutor reciproc este nonprofit  si urmăreşte următoarele obiective:

 

 1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui numar cât mai mare de persoane;
 2. întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobandă care sa se reintoarcă la fondul social al membrilor după deducerea cheltuilelilor statutare;
 3. practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru instituţiile financiare de ajutor reciproc, şi stabilirea preţurilor produselor şi serviciilor financiare astfel încat venitul obţinut să acopere toate costurile atragerii de  fonduri sociale  ale membrilor, să acopere toate cheltuielile de funcţionare ale C.A.R. şi să contribuie la crearea şi menţinerea unui nivel adecvat de capital,   precum şi crearea de provizioane , şi rezerve  necesare protecţiei optime a fondurilor sociale ale membrilor;
 4. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor, potrivit prevederilor statutului propriu, a reglementarilor ce decurg din acesta şi a normelor financiare în vigoare;
 5. asigurarea respectării drepturilor şi obligaţiilor fiecărui membru conform prevederilor statutului propriu şi reglementărilor ce decurg din acesta;
 6. încurajarea membrilor să depună economiile  fondului  lor  social  la C.A.R.;
 7. promovarea unor programe educaţionale referitoare la modul de economisire a banilor si gospodarire eficientă a lor;
 8. hotaraşte primirea, întroducerea şi scoaterea  din  funcţie sau înstrainarea  mijloacelor fixe din dotarea casei de ajutor reciproc;
 9. încurajarea membrilor  săi să-şi constituie fonduri sociale solide.
 10. protejarea fondurilor sociale ale membrilor si a  fondurilor statutare proprii ale C.A.R. împotriva inflaţiei.
 11. acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de adunarea generală.