DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Documente anexate: Directive