Politica de confidențialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

C.A.R., CREDIT TEIUS I.F.N. cu sediul in Teius, str.Clujului, bl.A2, jud Alba, CIF 19167000, va informează ca începând cu data de 25 mai 2018, va fi aplicabil Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (în continuare „Regulamentul”).

În acest sens, trebuie să stiti că, atunci când alegeți să achizitionati un produs sau serviciu oferit de C.A.R. CREDIT TEIUȘ I.F.N., aceasta va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție, fie bazându-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al C.A.R., fie în baza consimțământului dumneavoastră în legatură cu această prelucrare. Datele sunt prelucrate direct de C.A.R., CREDIT TEIUS I.F.N. („Operatorul”) sau de entitati imputernicite („Împuterniciții”) care prelucrează datele în numele și pe seama Operatorului.

Pentru mai multă claritate, regăsiți mai jos câteva definiții:

Date cu caracter personal („Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizata poate fi: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de către Operator, imputerniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atat în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

Contract: reprezintă actul juridic încheiat cu Operatorul, în baza căruia Operatorul furnizează produse si servicii financire. Pentru scopurile prezentei Informări, orice referință la „Contract” se va înțelege ca indicând toate contractele ce vor fi incheiate cu Operatorul.

CE DATE PRELUCRĂM?

Vă informăm că C.A.R. CREDIT TEIUS I.F.N .poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

 1. Date Personale pe care dumneavoastră (persoana vizata) ni le puneți la dispozitie, cum ar fi:
  a. date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/ cod unic de identificare, date despre starea civilă, numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin, sau transmise de către persoana vizată pe suport informatic;
 2. profesia/locul de muncă;
 3. informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activități: salariale, autorizate /independente/ liberale, pensii, asigurări sociale, inchirieri etc.);
 4. imagini foto si video, inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit închis (CCTV), atunci când dumneavoastră vă prezentați la sucursalele C.A.R.;
 5. informații asupra proprietăților mobiliare/imobiliare (inclusiv înscrieri în Cartea funciară, AEGRM etc.);
 6. specimen de semnătură;

Aceste date sunt necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei de produse si servicii financiare, determinarea bonității și solvabilității, incheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, încasari și plati în fondul social, autentificare în sistemele C.A.R., soluționarea reclamațiilor. În ceea ce priveste prelucrarea CNP si a altor date de identificare, aceasta prelucrare este bazată pe obligația legală a Operatorului, ca instituție financiară, de a-și identifica și cunoaște membrii, in scopul prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului.

Prelucrarea imaginilor foto si video este bazată pe obligația legală a Operatorului, ca unitate financiară, pentru identificarea/ recunoașterea persoanelor și evidența accesului acestora în sucursalele C.A.R, în scopul asigurării pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date, ne va pune în imposibilitatea de a va furniza produsele și/sau serviciile financiare dorite sau de a vă răspunde solicitării adresate C.A.R.

 1. Date Personale pe care C.A.R. CREDIT TEIUȘ I.F.N. le prelucrează în legatură cu furnizarea serviciilor financiare, cum ar fi:
 2. datele privind tranzacțiile efectuate (informații privind modul în care sunt folosite produsele si serviciile financiare, împrumuturile acordate sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);
 3. date privind bonitatea, pentru produsele de creditare);
 4. date comerciale (cum ar fi numărul și tipul de produse/servicii financiare achiziționate, modalitățiile de plată, termenul de plată și istoricul plăților, preferințele privind modalitățile de plată a ratelor la credite).

ÎN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

Prelucrarile datelor dumneavoastră pot avea ca temei:

 1. încheierea și executarea Contractului (de ex. determinarea solvabilității dumneavoastră);
 2. obligația legală a Operatorului (raportările către autorități publice, prelucrarea datelor de identificare pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de reglementările împotriva spălării banilor si combaterii terorismului etc.);
 3. interesul legitim al Operatorului (de ex. prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul financiar, recuperarea creanțelor);
 4. consimțământul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunicări de marketing: oferte promoționale, lansări de noi produse și servicii, informații despre fonduri si servicii conexe, despre produse de economisire și creditare avantajoase, despre îmbunătățiri aduse produselor și serviciilor din portofoliu etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. ziua de naștere a membrului, aniversarea relației cu A.R., CREDIT TEIUȘ I.F.N., oferte parteneri etc.).

IN CE SCOPURI PRELUCRAM DATELE?

Datele Dvs. vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. pregătirea ofertei de servicii financiare, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, deschiderea fondului, furnizarea produselor și serviciilor financiare, încasari și plați, răspunsuri la solicitări/ reclamații;
 2. furnizarea serviciului de relații cu membrii, transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistență tehnică/consiliere;
 3. verificare sold împrumut, sold fond social, istoric operațiuni, pentru a vă răspunde solicitarilor adresate C.A.R;
 4. verificarea și recuperarea debitelor;
 5. detectarea și prevenirea fraudelor în domeniul financiar;
 6. pentru activitatile de control și de audit intern sau extern;
 7. marketing, prin transmiterea de comunicări comerciale privind oferte promoționale, produse si servicii noi sau existente, despre produse de economisire și creditare avantajoase etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. ziua de naștere a clientului, aniversarea relatiei cu C.A.R.), oferte parteneri;
 8. efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață, aplicarea de chestionare de satisfacție etc.

CÂND PUTETI FI SUPUS UNEI DECIZII AUTOMATE?

În situatia în care solicitați un produs de creditare de la Operator, noi vă vom evalua solvabilitatea si potentialul risc de credit si de fraudă. Procesul de evaluare a solvabilității și a gradului de risc de credit si de fraudă poate implica luarea de decizii automate, pe baza profilului de risc al persoanei vizate. Luarea deciziilor automate este necesară pentru încheierea, executarea și modificarea Contractului cu Operatorul.

CUI PUTEM TRANSMITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ?

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate și prelucrate de către Operator pot fi:

 • alți furnizori de servicii/ produse financiare subcontractanți ai Operatorului în vederea executării Contractului;
 • societăți ce ofera servicii de tip poșta /curierat;
 • partenerii contractuali ai Operatorului, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate de acestia;
 • autorități publice (BNR, ANAF, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Curtea de Conturi, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului etc.);
 • instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judecătorești și practicieni in insolventa;
 • furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorului ce oferă asistență în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanței serviciilor furnizate de Operator;
 • alti mandatari/ subcontractori ai Operatorului (de ex: notar, societăți de avocatură, firme organizatoare de promoții cu tragere la sorți etc.).

CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate: (i) pe toata perioada executării Contractului, (ii) ulterior încetarii Contractului, pentru o perioadă stabilită conform reglementărilor interne, (iii) ulterior expirării perioadei de retenție, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă in domeniul financiar, însă fără a depăși durata maximă prevazută de aceasta, sau termenele de retenție prevăzute de legislație si de politica de retenție stabilită la nivelul Operatorului.

Ca regulă generală, Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate în acest scop până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată sau, după caz, conform politicii de retenție stabilită la nivelul Operatorului.

 

CE DREPTURI AVEȚI?

 1. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;
 2. dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În plus, în cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri;
 3. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;
 4. dreptul la stergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri:
 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizata se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizata le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate;
 1. dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către Persoana vizata a acestor date către un alt operator;
 2. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării Contractului, Persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat si nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării Contractului;
 3. posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare;
 4. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 5. dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, puteți înainta către Operator o cerere scrisă, datată și semnată, în orice sucursală C.A.R., CREDIT TEIUS I.F.N. sau puteți transmite o astfel de cerere pe email, către office@carcreditteius.ro

Informațiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizată, pe site-ul www.carcreditteius.ro, respectiv, la cerere, în format fizic, în orice sucursală a C.A.R. CREDIT TEIUS I.F.N.