Protecția consumatorilor

OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

 Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuş invită membri care au împrumuturi să se prezinte  până în data de 21 septembrie 2010 la sediul din Teiuş şi la sucursalele sale din Abrud, Arieşeni, Blaj, Cugir şi Cîmpeni pentru a semna actul adiţional la contractul de împrumut, conform art.95 din OUG, nr.50/2010  privind contractele de credit pentru consumatori. Pentru mai multe detalii membri care au împrumuturi se pot adresa sediului central din Teiuş, sau la sucursalele  noastre enumerate mai sus.

A C T E   A L E   O R G A N E L O R   D E   S P E C I A L I T A T E

A L E   A D M I N I S T R A Ț I E I   P U B L I C E   C E N T R A L E


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

O R D I N

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societățile financiare bancare și nebancare

Având în vedere:

— Referatul Direcției de control și supraveghere piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 1/878 din 3 iunie 2011;

— prevederile art. 8, art. 91 alin. (1) și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Pentru corecta informare a consumatorilor, prestatorii de servicii financiare sunt obligați să afișeze în interiorul unităților, la loc vizibil, pe un suport video — ecran TV — următoarele:

  1. a) informații privind drepturile și obligațiile consumatorilor, conform legislației în vigoare;
  2. b) explicații cu privire la terminologia specifică domeniului financiar-bancar;
  3. c) informații furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la solicitarea acesteia.

 

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie redactate în mod clar, concis, vizibil, ușor de citit și cu caractere de aceeași mărime. Informațiile sunt prezentate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii.

Art. 2. — Prezentarea informațiilor menționate la art. 1 se va face pe întreaga suprafață a ecranului, cu excepția benzii scroll, la intervale de 45 de minute, cu durata de 15 minute.

Art. 3. — (1) Prestatorii de servicii financiare au obligația să asigure, permanent, un spațiu sub formă de bandă scroll, pe care se vor derula informații referitoare la prețul aferent produselor financiare oferite consumatorilor, în principal:

comisionul de administrare a contului curent, comisioanele de retragere la ghișeu și ATM, comisionul de depunere, comisioanele aferente serviciului de Internet banking, valorile indicilor de referință utilizați în contractele de credit, dobânzile acordate la depozite și alte produse de economisire.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) sunt în conformitate cu oferta prezentată pe website-ul oficial.

(3) Banda scroll va avea o dimensiune de minimum 10% din suprafața ecranului.

Art. 4. — (1) Suporturile de afișare vor fi instalate astfel încât să fie în câmpul vizual al consumatorilor aflați în interiorul unităților.

(2) Suportul de afișare va fi unul digital — ecran TV cu diagonala de minimum 65 cm — și va fi prevăzut cu un sistem de transmitere centralizată a conținutului.

(3) Sistemul de transmitere va trebui să permită actualizarea zilnică a informațiilor difuzate.

Art. 5. — Sunt supuse prevederilor prezentului ordin societățile financiare bancare și societățile financiare nebancare, altele decât cele de tip case de ajutor reciproc și case de amanet.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

București, 30 august 2011.

Nr. 164.

 

Principiile Internaţionale de Protecţie a Consumatorilor Caselor de Ajutor Reciproc

 

Difuzarea informaţiilor cu privire la rate şi taxe

 Extrase de cont periodice

 Promoţii oneste şi care sǎ nu inducǎ în eroare

 Practici de credit corecte

Practici de încasare (recuperare) respectabile

Consimţǎmântul membrilor de a oferi accesul la informaţii

Servicii de soluţionare a disputelor

Educaţie cu privire la prosperitate şi utilizarea înţeleaptǎ a creditului

Transformǎri cinstite şi corecte Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc

Casele de ajutor reciproc sunt instituţii deţinute şi conduse de membri şi existǎ pentru binele celor care le utilizeazǎ serviciile. Principiile Internaţionale de Protecţie a Consumatorilor Caselor de Ajutor Reciproc identificǎ mǎsuri (norme) pentru a-i proteja pe membrii caselor de ajutor reciproc, permiţându-le sǎ înţeleagǎ drepturile pe care le au şi sǎ ia decizii informate. În timp ce fiecare casǎ de ajutor reciproc trebuie sǎ respecte condiţii de reglementare locale şi standarde prudenţiale, Principiile Internaţionale de Protecţie a Consumatorilor Caselor de Ajutor Reciproc oferǎ un ghid al celor mai bune practici bazat pe experienţa Consiliului Mndial al Caselor de Ajutor Reciproc în ceea ce priveşte dezvoltarea caselor de ajutor reciproc din întreaga lume.

Difuzarea informaţiilor cu privire la rate şi taxe

Casele de ajutor reciproc trebuie sǎ furnieze informaţii legate de economii şi fondul social în mod clar în scris şi într-o formǎ pe care membrul sau un potenţial membru o înţelege. Toate ratele dobânzilor sau ale dividendelor, inclusiv taxele şi comisioanele trebuie stabilite membrilor şi potenţialilor membri ca rate obţinute anual. Informaţiile ar trebui furnizate înainte de încheierea unei tranzacţii sau de deschiderea unui cont.

Extrase de cont periodice

Casele de ajutor reciproc trebuie sǎ ofere tuturor membrilor extrase de cont cel puţin o datǎ pe trimestru. Extrasele de cont trebuie sǎ includǎ soldurile de credite şi economii şi ratele procentuale anuale aplicabile pentru dividende şi dobânda primite sau percepute pentru un cont. Orice taxe sau cheltuieli financiare impuse pe durata perioadei extrasului de cont, o descriere a taxei impuse şi data începerii şi cea a încheierii perioadei trebuie incluse în extrasul de cont.

Promoţii oneste şi care sǎ nu inducǎ în eroare

Orice operaţiune de marketing sau publicitate a unei case de ajutor reciproc trebuie sǎ ofere consumatorilor toate informaţiile relevante pentru ca aceştia sǎ ia decizii informate. Casele de ajutor reciproc ar trebui sǎ evite promoţiile şi programele de împrumuturi care au preţuri iniţiale mici, dar ulterior sunt ajustate la preţuri mai mari fǎrǎ a oferi informaţii complete consumatorului. Dacǎ reclamele prezintǎ o ratǎ a dobânzii sau a dividendelor, trebuie sǎ prezinte rata ca pe o ratǎ procentualǎ anualǎ. Pentru conturile cu dobândǎ variabilǎ, reclamele ar trebui sǎ conţinǎ o specificare cǎ rata ar putea sǎ se modifice dupǎ ce se deschide contul şi sǎ defineascǎ baza pentru determinarea variabilitǎţii. 

Practici de creditare corecte

 Casele de ajutor reciproc ar trebui sǎ ofere membrilor informaţii exacte, comparabile, transparente şi complete despre costul total al împrumuturilor, incluzând taxele şi comisioanele aşa cum prevede legislaţia aplicabilǎ. Acestea ar trebui oferite prin prezentarea unei rate procentuale anuale incluzând taxele şi comisioanele. Casele de ajutor reciproc trebuie:

  • Sǎ le permitǎ solicitanţilor de împrumuturi sǎ se retragǎ dintr-o tranzacţie fǎrǎ impunerea unei penalizǎri;
  • Niciodatǎ sǎ nu ofere membrilor produse pe care aceştia nu le pot restitui sau care ar putea provoca membrilor dificultǎţi financiare mari;
  • Sǎ ofere celor care solicitǎ împrumuturi rǎspunsuri scrise cu privire la motivele pentru care cererile de împrumut au fost respinse. Personalul sau membrii consiliului director al casei de ajutor reciproc nu trebuie sǎ accepte niciodatǎ vreo recompensǎ de la un potenţial solicitant de împrumut în schimbul acordǎrii unui împrumut; şi
  • Sǎ nu perceapǎ solicitanţilor de împrumuturi taxe sau penalizǎri pentru restituirea înainte de termen a unui împrumut.

Practici de încasare (recuperare) respectabile

Deşi sunt necesare practici de încasare consecvente şi stǎruitoare, casele de ajutor reciproc nu trebuie în mod direct sau indirect prin firme de recuperare a datoriilor sǎ încerce sǎ recupereze datoriile prin hǎrţuire, abuz fizic sau psihic sau persecutare a unei persoane. Urmǎtorul comportament este considerat inacceptabil:

  • Utilizarea sau ameninţarea cu utilizarea violenţei sau a altor metode criminale de vǎtǎmare a persoanei fizice, a reputaţiei sau proprietǎţii vreunei persoane; sau
  • Utilizarea unui limbaj obscen sau profanator.

Consimţǎmântul membrilor de a oferi accesul la informaţii

Înainte de a difuza informaţii despre un membru unei terţe persoane în scopul vânzǎrii de produse sau servicii, o casǎ de ajutor reciproc ar trebui sǎ ofere membrilor sǎi opţiunea de a nu li se difuza informaţiile. Casele de ajutor reciproc ar trebui sǎ ia mǎsuri de precauţie pentru a asigura protecţia informaţiilor personale şi financiare ale membrilor.

Servicii de soluţionare a disputelor

În plus faţǎ de sistemul legal, casele de ajutor reciproc trebuie sǎ ofere membrilor opţiuni pentru depunerea şi soluţionarea reclamaţiilor împotriva casei de ajutor reciproc. Aceste servicii pot fi oferite fie direct de cǎtre casa de ajutor reciproc fie printr-o terţǎ persoanǎ.

Educaţie cu privire la prosperitate şi utilizarea înţeleaptǎ a creditului

Conform Principiilor Internaţionale de Protecţie a Consumatorilor Caselor de Ajutor Reciproc casele de ajutor reciproc ar trebui sǎ ofere membrilor informaţii şi instrumente despre cum sǎ îşi îmbunǎtǎţeascǎ situaţia financiarǎ şi sǎ utilizeze creditele în mod înţelept. Casele de ajutor reciproc ar trebui sǎ ia în considerare acordarea de fonduri organizaţiilor de susţinere a finanţǎrii consumatorilor.

Transformǎri cinstite şi corecte

Orice casǎ de ajutor reciproc care doreşte de bunǎ voie sǎ şi schimbe forma juridicǎ şi sǎ îşi înceteze funcţionarea ca şi asociaţie trebuie sǎ supunǎ aceastǎ transformare votului direct a cel puţin 30% dintre membrii sǎi, dintre care 75% sǎ voteze în favoarea propunerii. În cazul transformǎrii sau lichidǎrii voluntare a unei case de ajutor reciproc, orice capital net care rǎmâne ar trebui donat unei alte asociaţii sau agenţii de dezvoltare în scopul educaţiei cu privire la case de ajutor reciproc sau al ajutorului acordat la înfiinţarea unor noi CAR-uri.